Luna's Group

Italian F&B Distribution

Orecchiette n 86 pack 500g

  • 43 Orecchiette n 86D23 Divella pasta 500g
  • 43 bis Orecchiette n 86D23 Divella pasta 500g

Only on request. Contact us for further info. Với mặt hàng này, chúng tôi chỉ nhận đặt hàng theo đơn yêu cầu. Liên hệ thêm với chúng tôi để biết thêm chi tiết